Privacyverklaring

Inleiding AGV
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt nautisch dienstverlener B.Veltman en scheepsmakelaardij Piu Allegro persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen en ( scheepvaart) bedrijven. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), en de op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is B.Veltman.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Scheepsmakelaardij Piu Allegro verwerkt alleen algemene persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), uw scheepsgegevens en gegevens om tot een succesvolle aan of verkoop van uw schip te komen.

Verwerkingsgrond 
B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
ze noodzakelijk zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van een opdracht of overeenkomst;
aan een wettelijke verplichting dient te worden voldaan.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  1. voorbereiding en/of uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
  2. afleveren producten of diensten;
  3. telefonisch contact, e-mailcontact of briefwisseling;
  4. facturatie;
  5. uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Hij zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de Belastingdienst is dat zeven jaar na aangifte. Persoonsgegevens uit website contactformulieren, directe mails, brieven en aantekeningen van telefonische of mondelinge contacten van natuurlijke personen waar nog geen overeenkomst uit voort vloeit worden twee jaar bewaard.

Gebruik van cookies op website
De website van B.Veltman/scheepsmakelaardij Piu Allegro gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Beveiliging van de door B.Veltman en Scheepsmakelaardij Piu Allegro vastgelegde persoonsgegevens
B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met B.Veltman via het website contactformulier.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzage, correctie, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt contact opnemen met B.Veltman via het contactformulier op de website.

Uw recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens wordt begrensd door overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dat dit onnodig de grondrechten van B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie
Voor alle overeenkomsten, rapporten, adviezen, foto’s en teksten geldt dat het auteursrecht bij B.Veltman/Scheepsmakelaardij Piu Allegro ligt. U heeft alleen mogelijk recht tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uitsluitend uw persoonsgegevens en daarbij geen invloed op de inhoud van mijn producten en diensten.

Als we er onderling niet uitkomen, dan hebt u nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.